Reklamacje

REKLAMACJE

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towarów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi za wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).

Reklamacje można składać za pomocą udostępnionego na tej stronie Formularza Reklamacji Towarów, osobiście w siedzibie firmy po uprzednim podaniu terminu: A-REX Aleksander Król, Milęcice 70, 59-623 Lubomierz, za pomocą adresu e-mail sklep@sklep-nordicwaker.eu oraz  pocztą tradycyjną - listem poleconym / paczką lub kurierem na adres siedziby firmy.

Formularz reklamacji mozna także pobrać poniżej (plik pdf).

Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z winy użytkownika w wyniku niezgodnej z instrukcją obsługi lub konserwacji oraz usterki wynikłe w skutek urazów mechanicznych, wypadków losowych czy złego przechowywania.

Aby Sprzedający rozpatrzył reklamację konieczne, ale nie obowiązkowe  (jednak ułatwi i przyspieszy reklamację)  jest:

dostarczenie przez Klienta reklamacji osobiście, poprzez e-mail, pocztą-listem poleconym lub kurierem na adres siedziby firmy:
- dowodu zakupu (numer faktury oraz numer zamówienia) tego produktu (produktów)
 - szczegółowego opisu reklamacji, ze zdjęciami oraz  datą wystąpienia niedogodności lub wady produktu oraz informacją czego Klient żąda w ramach reklamacji.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji niezbędne będzie dostarczenie produktu do Sprzedawcy, Klient może zostać poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu (produktów)  na koszt Sprzedającego  na wskazany przez niego adres.
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar do siedziby firmy Sprzedającego.

Sprzedający w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie 1 roku ujawni się wada towaru.

Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność firmy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy.
Sprzedający może odmówić wymiany lub naprawy towaru jeśli jest to niemożliwe do wykonania lub wymaga nadmiernych kosztów. Klient może wtedy zmienić swój wybór i żądać naprawy jeśli wcześniej wnioskował o wymianę lub żądać wymiany jeśli wnioskował o naprawę.

W ramach reklamacji Klientowi żądającemu obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy (tylko w przypadku istotnej wady) Sprzedający proponuje wymianę lub naprawę towaru. Klient może zmienić propozycję Sprzedającego z naprawy na wymianę i z wymiany na naprawę. Sprzedający może odmówić wymiany lub naprawy towaru jeśli jest to niemożliwe do wykonania lub wymaga nadmiernych kosztów.

Jeżeli Klient zakupił kilka produktów a spośród sprzedanych towarów tylko jeden/niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu  to uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest tylko do produktów wadliwych.

Wszelkie spory wynikające z reklamacji Sprzedający stara się rozwiązywać polubownie i na korzyść Klienta.

Formularz Reklamacji Towarów
  •